III CONCURS INTERNACIONAL DELTACHAMBER MUSIC FESTIVAL

III CONCURS INTERNACIONAL DELTACHAMBER MUSIC FESTIVAL

El principal propòsit del DeltaChamber Music Festival és el d’establir un diàleg mitjançant la música de cambra amb la societat actual, incloent i fent partícips especialment a la gent jove, el nostre futur.

La nostra motivació és poder inspirar a joves músics a treballar junts amb l’objectiu d’arribar a l’excel·lència musical i que aquest camí els enriqueixi i els faci millors éssers humans.

Creiem que, com en tot treball en equip, la música de cambra reforça valors importants per la nostra societat com són la confiança, la disciplina, l’adaptació, el respecte i l’aportació d’idees entre d’altres. Valors que el DCMF intenta aproximar a la societat des d’una mirada humanista i des de les màximes vessants artístiques.

És per això que aquest concurs, dintre de la vessant pedagògica del festival, ofereix a més a més petits Workshops liderats pels solistes del Festival que donen un Feedback personalitzat de gran vàlua per als joves grups.

27 de Juliol 2019 a les 15h – Lloc: Museu de les Terres de l’Ebre, Amposta (Tarragona)

20h Anunci grup guanyador

BASES

El Premi Internacional del DCMF va dirigit a joves músics finalitzant el grau professional, de grau superior i màster.

Des de l’organització del DeltaChamber Music Festival apostem per la difusió i la pedagogia de la música de cambra, per aquest motiu s’ofereixen petits Workshops a cada grup participant, impartits pels solistes de la present edició del Festival.

INSCRIPCIÓ

1)    Enviar a l’adreça electrònica: info@deltachambermusicfestival.com
la següent documentació:

–     Currículum del grup

–     Fotografia del grup amb alta qualitat

–     Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport vàlid de cada membre del grup.

–     Fotocòpia de l’ingrés bancari.

2)    El mateix dia s’ha de fer efectiu el pagament dels drets d’inscripció, que inclou el dret a un petit “workshop” impartit pels solistes del festival. S’ha d’indicar el nom del grup i fer la transferència de 60€* al número de compte:

ES61 0081 0132 1200 0135 6838

*L’import no és retornable.

Límit d’inscripció: A les 24h del dia 15 de juliol de 2019

En cas d’alta participació l’organització es reserva el dret d’acceptar un nombre limitat de grups per ordre d’inscripció.

Per consultes sobre la inscripció: info@deltachambermusicfestival.com
REQUISITS

–     S’acceptaran grups de mínim 3 integrants

–     Els grups es presentaran amb el seu nom propi i cap dels músics participants podrà formar part de més d’un grup.

–     No s’accepten canvis en la composició del grup un cop realitzada la inscripció.

PARTICIPACIÓ

–     La mitjana d’edat dels components de cada grup no podrà superar els 28 anys.

–     Els concursants menors d’edat hauran de dur un permís patern.

–     Un cop finalitzat el termini d’inscripció, l’organització comunicarà a cadascun dels grups l’acceptació oficial de la seva inscripció o si fos el cas els motius pels quals ha estat rebutjada.

–     El nombre de grups participants és limitat.

 

JURAT

–     El jurat estarà format pels solistes del DCMF 2019 i representants de l’Ajuntament d’Amposta amb veu però sense dret a vot.

–     Les decisions del jurat seran irrevocables.

–     El jurat es reserva el dret d’escurçar o allargar una audició en casos justificats.

 

REPERTORI

–     Els concursants hauran de presentar un programa de concert d’un màxim de 50 minuts de música que inclogui 3 estils diferents.

–     Del programa presentat, cada grup podrà escollir les obres i/o moviments de lliure elecció a interpretar durant el concurs amb una durada màxima de 15 minuts.

–     Si el grup excedeix el seu temps d’interpretació, el jurat pot interrompre la mateixa.

–     El grup especificarà la durada del repertori, els seus moviments i la data de composició al programa presentat.

–     No es podrà canviar el repertori un cop sigui acceptat per l’organització.

–     L’ordre d’actuació dels grups al concurs i al “workshop” serà anunciat per l’organització amb antelació.

–     L’organització posa a disposició dels concursants un piano de gran cua afinat a 442 Hz.

 

GRUPS PARTICIPANTS

–     El dia 27.07.19 de 9-11h es rebrà els participants del concurs i se’ls farà entrega de la camiseta del festival, horari definitiu i material informatiu. Així mateix, els participants hauran de presentar 5 còpies de les obres a interpretar per al jurat.

–     Les masterclass tindran lloc al Museu de les Terres de l’Ebre, Amposta (Tarragona)a partir de les 10h del matí del 28.07.19. (Només els grups que ho desitgin).

–     L’organització gestionarà les proves acústiques d’un màxim de 15 minuts per grup, que es realitzaran al Museu de les Terres de l’Ebre també durant el matí del 27.07.19.

 

PREMI INTERNACIONAL DCMF 

–     Dotat amb un total de 2.500€ com a retribució d’un concert dintre del marc del DeltaChamber Music Festival 2020. Aquesta dotació econòmica serà efectuada després de la realització del concert.

–     Diploma acreditatiu.

–     El jurat es reserva el dret de no atorgar el premi o dividir-lo entre diferents grups.

–     La decisió del jurat és inapel·lable.

El concurs serà de caràcter públic amb entrada lliure i controlada a la sala.